ตราสัญลักษณ์ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล


       ตรานี้เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์และความสามัคคีของบรรดาสมาชิกอัสสัมชัญและมีความสำคัญมาก ในฐานะเป็นที่รวมหัวใจหลายพันหลายหมื่นไว้ให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกันซึ่งความหมาย ของตราสัญลักษณ์ มีดังนี้


       พวงดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้นเป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำความดีเพื่อเชิดชูและ จรรโลง ไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไปคำว่า Labor Omnia Vincit (Labor Conquers All Things) ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัว ที่จะต้อง มีความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งจะนำมาแห่งความสำเร็จ

       ตราโล่ จะอยู่ในจิตสำนึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้คำนึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่ง คณะภราดาเซนคาเบรียล ภายในอ้อมอกพระแม่มีศาสนาเป็นเสมือนชีวิตยึดถือความบริสุทธิ์และจริงใจ ต่อกันและกัน รู้จักใช้ชีวิตเพื่อต่อสู้กับปัญหา และอุปสรรคอย่างมีความหวังใช้คุณธรรม และปัญญาเป็น เครื่องนำทาง และประกอบไปด้วยความรัก มีความ เสียสละ อันจะทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถ เอาชนะอุปสรรคทั้งมวลได้ ด้วยความอุตสาหะจนได้รับความสำเร็จ ด้วยเกียรติยศและ การยกย่อง สรรเสริญตลอดไป

       โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนานและ ยั่งยืน ของสถาบันภราดาและคณะเซนต์คาเบรียลภายในเป็นโล่ แบ่งเป็น 4 ส่วน ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง คือคำว่า A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของมารดาของ พระเยซูคริสต์ Ave Maria ตรงกับภาษาไทย ว่าวันทาแม่มารีช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาวเป็นเครื่อง แสดงถึงความบริสุทธิ์

ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบ ก็เปรียบได้กับนาวาชีวิตที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่าชีวิต คือการต่อสู้

ส่วนที่สาม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือลำที่กำลังสู้คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวังได้แก่ แสงธรรมแห่ง ศาสนา กับแสงแห่งปัญญา

ส่วนที่สี่ เป็นเครื่องหมาย D+S ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศษ Dieu Seul ซึ่งมีความหมายว่า จงทำทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระเจ้า ส่วนเครื่องหมายกางเขนเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละและ ความรัก