คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
ในประเทศไทย

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลคือใคร
       ผู้ที่ได้ปฏิญาณตนต่อพระเป็นเจ้าเพื่อถือ ความยากจน ความบริสุทธิ์ และความนบนอบ สืบสานอุดมการณ์และเจริญรอยตามจิตตารมณ์ และงานที่ ท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตได้ริเริ่มไว้ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ประกาศตนรับใช้พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว (GOD ALONE) ด้วยการอุทิศตน เสียสละ รับใช้ผู้อื่นดั่งพี่น้อง โดยมุ่งที่จะ ให้บริการศึกษาอบรมที่เป็นความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่สังคม เฉพาะ อย่างยิ่งแก่เด็กๆ ที่ยากจนในทุกๆ ด้านและด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้โดย ยึดหลักพระวรสารและอาศัยการศึกษาอบรม ภราดาจึงสามารถนำเด็ก และเยาวชนให้มารู้จักสัจธรรม ความจริง และการเข้าถึงธรรมที่แท้จริง การรู้จักและรักพระเจ้า การเสียสละตนเองที่จะทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลซึ่งทำงานในประเทศไทย ในสถาบันต่างๆ ดังนี้
ปัจจุบันมีภราดาทำงานให้การศึกษาและสังคมพัฒนาใน 26 ประเทศทั่วโลก
ชื่อสถาบัน สถานที่ตั้ง ปีที่ก่อตั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญ ( ประถม 1 – มัธยม 6) กรุงเทพฯ 2428
โรงเรียนเซนต์คาเบียล ( ประถม 1 – มัธยม 6) กรุงเทพฯ 2463
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( ประถม 1 – มัธยม 6) เชียงใหม่ 2475
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ( ปวช . – ปวส .) กรุงเทพฯ 2482
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ( อนุบาล – มัธยม 6) ชลบุรี 2487
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ( อนุบาล – มัธยม 6) ฉะเชิงเทรา 2491
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ( อนุบาล – มัธยม 6) ลำปาง 2501
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ( ประถม 1 – มัธยม 6) กรุงเทพฯ 2504
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ( อนุบาล – มัธยม 6) ระยอง 2506
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ( อนุบาล – มัธยม 6) อุบลราชธานี 2508
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ( อนุบาล – มัธยม 6) นครราชสีมา 2510
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ปริญญาตรี – โท และเอก ) กรุงเทพฯ 2512
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ( ประถม 1 – มัธยม 6) สมุทรปราการ 2522
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา ( ปวช .) นครราชสีมา 2536
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ( ปวช .) นครพนม 2541
บ้านฝึกอบรมของคณะฯ สถานที่ตั้ง ปีที่ก่อตั้ง
ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรีย์ (SLJ) ชลบุรี 2491
บ้านนักศึกษาเซนต์คาเบรียล (SGS) นครปฐม 2526
นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต เชียงใหม่ 2528
นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
       เป็นผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ท่านเป็นสงฆ์ธรรมทูตที่มีชีวิตอยู่ใน ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างศตวรรษที่ 18 ท่านเป็นสงฆ์นักแพร่ธรรมที่ร้อนรน ทำงานกับชาวบ้าน ท่านสร้างแรงจูงใจและ ชักชวนคนอื่นๆ ให้ร่วมงาน เผยแพร่ข่าวดีของพระคริสต์ โดยดำเนินชีวิต และทำงานร่วมกัน ดั่งพี่น้อง (ภราดาภาพ) โดยปฏิญาณว่าจะถือ ความบริสุทธิ์ ความนบนอบ และความยากจนและเรียกกันในกลุ่มว่า “ พี่น้องภราดา ” ท่านได้ก่อตั้ง คณะนักบวชอีกสองคณะคือ - ภคีนีคณะธิดาปรีชาญาณ (Daughter of Wisdom) - ธรรมทูต คณะพระแม่มารี (Company of Mary) ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 1716 และได้รับการสถาปนา เป็นนักบุญเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 1947 โดยพระสันตะปาปาปีโอที่ 12

ผู้ฝึกหัดของคณะเซนต์คาเบรียล
      ยุวนิสคณะเซนต์คาเบรียล
        ยุวนิส หรือ ผู้ฝึกหัดรุ่นเยาว์ ของคณะเซนต์คาเบรียลจะได้รับ การอบรมอย่างใกล้ชิดจากภราดาผู้ดูแล ทั้งในด้านความเชื่อ ความศรัทธา ศีลธรรม ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละมีน้ำใจ อดทน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา ยุวนิสจะเข้าเป็นนักเรียนของ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ . ชลบุรี จนกระทั่งจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงสมัครเข้ารับการอบรมขั้นต่อไป
        คณะเซนต์คาเบรียลรับสมัครเยาวชนคาทอลิกชายซึ่งจบการศึกษาชั้น ประถมปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีความศรัทธา มาจากครอบครัวคริสตชนที่ปฏิบัติศาสนกิจ อย่างสม่ำเสมอ ได้รับการอบรมด้านคำสอน มีความสนใจในวิธีชีวิตภราดา และมีน้ำใจเข้ารับการอบรมตามลักษณะเฉพาะของภราดาคณะ เซนต์คาเบรียล ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่

      นักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล
        ยุวนิสหรือเยาวชนคาทอลิกชายที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้ารับการอบรมตามลักษณะเฉพาะของคณะเซนต์คาเบรียล ในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้เข้าใจในวิธีชีวิตการเป็นภราดามากขึ้น นักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล จะได้รับการอบรม ฝึกฝนที่จะใช้ชีวิต กระแสเรียกภราดาตามแบบอย่าง และจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ หลุยส์รับใช้พระเป็นเจ้า รับใช้เพื่อนมนุษย์ รับใช้พระศาสนจักรการ อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ที่บ้านนักศึกษาเซนต์คาเบรียล อ.สามพราน จ.นครปฐม และศึกษาต่อทางด้านศาสนศาสตร์ ปรัชญา เทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม หรือศึกษาวิชาชีพ ทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยใกล้เคียง

      นวกชนคณะเซนต์คาเบรียล
        นักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลที่สมัครเข้าอบรมในขั้นสุดท้าย ก่อนการปฏิญาณตนครั้งแรก จะได้รับการ อบรมดูแลอย่าง ใกล้ชิดจากภราดาที่ทำหน้าที่นวกจารย์ให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ พระเป็นเจ้าดำเนินชีวิตกลุ่มตามคำแนะนำของพระวรสาร ชีวิตฝ่ายจิตของคณะฯ และธรรมวินัยของคณะฯ

ค่ายกระแสเรียก หลุยส์มารีย์
       หนึ่งในกิจกรรมอันหลากหลายที่คณะเซนต์คาเบรียลจัดขึ้นสำหรับ เยาวชน คาทอลิกในช่วง เดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนที่หนึ่งของ ทุกปี เป็นค่ายที่จัดเพื่อเยาวชนคาทอลิกจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์- คาเบรียล และเยาวชนคาทอลิกตามวัดต่างๆ ที่สนใจในกระแสเรียกการ เป็นนักบวช จะได้มีโอกาส มาใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงสั้นๆ 3-4 วัน ที่ยุวลัย เซนต์หลุยส์ แมรี่        ค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารี เป็นโอกาสที่ภราดาได้มีโอกาสใกล้ชิด แบ่งปันความเชื่อชีวิตคริสตชน ความศรัทธา ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับนักบุญ หลุยส์ มารี จิตตารมณ์ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ารดำเนินชีวิตเป็นภราดา ตลอดจนการเรียนรู้และเข้าใจในกระแสเรียกการเป็นนักบวช เยาวชน จำนวนไม่น้อยที่มาร่วมและตัดสินใจรับใช้ พระเป็นเจ้าตามแบบ กระแสเรียกและพรพิเศษ ของการเป็นภราดาของคณะเซนต์คาเบรียล