อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน้น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
      “ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
      “ผู้เรียนเป็นพลเมืองดิจิทัล มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

จุดเน้นของโรงเรียน
      จุดเน้นด้านคุณภาพผู้เรียน
        1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR
        2. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและมีอัตลักษณ์ตามอัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
        3. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้และมีความฉลาดทางดิจิทัล
        4. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
        5. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

      จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
        1. ส่งเสริมการจัดการการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอร์ต มีบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากล
        2. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
        3. มีแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ
        4. มีการดำเนินงานตามคู่มือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
        5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
        6. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ On-site Online และ On-Demand

      จุดเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        1. สร้างความเข้มแข็งการเรียนการสอน higher Music and Sport Education ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
        2. ยกระดับสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และ STEM Education
        3. ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับ Best Practice และนวัตกรรม ภายในองค์กรและระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
        4. ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้