ประกาศจากทางศูนย์ ACT LEARNING SPACE


...

โครงการส่งเสริมในศูนย์ ACT Learning Space
Active Learning
สู่ชุมชน

...

บรรยากาศภายในศูนย์ ACT Learning Space
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
นักเรียนเข้ามาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

...

ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
ณ ทุ่งทำนา จังหวัดนครปฐม

...

ทัศนศึกษา ป4-5 2565 ไปศึกษาเกี่ยวกับอวกาศ ที่space inspiurim

...

พิธีมอบรางวัล ACT Photo Contest 2022

...

บรรยากาศการเรียน STEM Mini Camp

...

การเยี่ยมชมศูนย์ ACT Learning Space
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

...

บรรยากาศกิจกรรมวันเสาร์สร้างสรรค์

...

กิจกรรมการจัดเรียนการสอน
Animation 2D รู้ทันโลกออนไลน์ : Cyber Bullying ตอน ใจเขาใจเรา


12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ


บรรยากาศการเตรียมตัวสอบกลางภาค


วันต่อต้านยาเสพติดโลก


เวันงดสูบบุหรี่โลก


บรรยากาศภายในศูนย์
ศูนย์ ACT Learning Space
ระหว่างวันที่ 15 - 19 พ.ค.2566


บรรยากาศกิจกรรมภายใน
ศูนย์ ACt Learning Space
ในช่วง Summer Course


เกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับวัน วาเลนไทน์


Active Learning สู่ชุมชน


เกร็ดความรู้ ในวันครู


เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ

About Us

ความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างศูนย์
Learning Space
ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

          ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เล่าว่า “ ท่านเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมาก่อน และได้กลับมาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการในสมัยของท่านภราดาอนันต์ ปรีชาวุฒิ ปี 2538 ซึ่งเป็นช่วงที่อาคารรัตนบรรณาคารสร้างเสร็จ และเปิดอาคารอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในปี 2540 และช่วยดูแลการสร้างอาคารหลุยส์ มารีกรียองต์เดอมงฟอร์ต หลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปประจำการที่อื่น
          จนกระทั่งในปี 2550-2556 ได้กลับมาเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 6 ปี เมื่อครบวาระท่านย้ายไปอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นเวลา 6 ปี จึงได้ย้ายกลับมาเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในปี 2562 ถึงปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกผูกพันธ์กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก จึงมีแนวคิดในการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียน แล้วพบว่าโรงเรียนมีจุดเด่นคือมีสถานที่ที่กว้างขวาง เพียบพร้อม จึงสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยเน้นสุนทรียภาพของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนดนตรีและกีฬาโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางความถนัดของผู้เรียน นั่นหมายความว่าผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ นี่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ทำให้ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนโดดเด่นไม่เท่าสุนทรียภาพที่ปรากฎ


          จึงเป็นสาเหตุให้ท่านผู้อำนวยการเกิดความคิดที่จะผลักดันวิชาการให้มีความชัดเจน และประจักษ์ต่อสายตาคนภายนอกมากยิ่งขึ้น ท่านผู้อำนวยมองว่า การเรียนการสอนแบบ STEM กำลังเป็นที่นิยม และศูนย์ Bell เองก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน จึงเกิดแนวคิดในการก่อตั้งสายการเรียน STEM Bell ขึ้นในปีการศึกษา 2563 ทำให้จำนวนห้องของสายการเรียน STEM มีจำนวนมากขึ้น
          จึงคิดหาทางในการเพิ่มพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทั้งแผนการเรียน STEM และอื่น ๆ โดยชั้น 3 อาคารรัตนบรรณาคารจากที่เป็นห้องสมุดแบบดั้งเดิมก็เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่บริการส่วนกลางที่ส่งเสริมการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต และย้ายห้องสมุดทวีปัญญาไปไว้อีกที่หนึ่ง รวมถึงหนังสือบางส่วนก็ได้บริจาคไปบ้าง ผนวกกับการที่ท่านผู้อำนวยการได้ไปดูงานที่ประเทศฟินแลนด์ และได้ร่วมรับชมห้องสมุดที่ได้รางวัลระดับโลก จึงเป็นแรงบันดาลใจในการนำมาปรึกษาและวางแผนกับทางสถานปนิกผู้เชี่ยวชาญ และรู้จักพิมพ์เขียวของโรงเรียนเป็นอย่างดี ช่วยกันออกแบบเพื่อเปลี่ยนจากห้องสมุดแบบเดิมที่ไม่มีนักเรียนมาใช้งาน ให้กลายเป็นห้องสมุดสมัยใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือ และมีพื้นที่บริการให้คนเข้ามาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้สมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 รองรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning จึงเกิดเป็น ACT STEM Center & Learning Space ซึ่งเป็นความตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อโรงเรียนครบรอบ 60 ปี


          ในปีการศึกษา 2564 นี้ ศูนย์ ACT Learning Space นับเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนที่ไม่ว่าจะครูหรือนักเรียนก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ง่ายเนื่องจากมีทางเชื่อมจากแต่ละตึกมาถึงศูนย์ได้โดยไม่ต้องเดินไกล พอมาถึงก็มีพื้นที่ ที่สนับสนุนการใช้งานที่หลากหลาย รองรับการเรียนรู้ครบทุกมิติ
          ทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะผลักดันให้วิชาการของทางโรงเรียนโดดเด่นขึ้นพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่โรงเรียนมีนั่นคือสถานที่ที่เพียบพร้อมและสุนทรียภาพของนักเรียนที่ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย โดยมีแนวคิดหลัก ตามประเด็นดังต่อไปนี้

1. เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงง่าย
2. เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้า น่าสนใจ เกิดการเรียนรู้ที่เห็นผล
3. เป็นพื้นที่ที่มีสื่อการสอนที่รองรับการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. เป็นพื้นที่ที่มีทั้งความเป็นส่วนตัวและ สำรองรับการทำกิจกรรมกลุ่ม
5. เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
6. เป็นพื้นที่ในการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ควบคู่กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสผู้ที่เข้ามาใช้งาน
ด้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการฝากถึงทุกคนว่า “ฝากให้เข้าใจแนวคิดในการจัดทำศูนย์ ACT Learning Space และให้ทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ศูนย์ ACT STEM Center & Learning Space นี้ได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุด”

organization chart

All in ACT Learning Space


...

การเขียนโปรแกรม Scratch

...

English with song

...

English primary 3

...

เขียนโปรแกรมภาษา C#