ประกาศจากทางศูนย์ ACT LEARNING SPACE


...

บรรยากาศภายในศูนย์ ACT Learning Space
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
นักเรียนเข้ามาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

...

ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
ณ ทุ่งทำนา จังหวัดนครปฐม

...

ทัศนศึกษา ป4-5 2565 ไปศึกษาเกี่ยวกับอวกาศ ที่space inspiurim

...

พิธีมอบรางวัล ACT Photo Contest 2022

...

บรรยากาศการเรียน STEM Mini Camp

...

การเยี่ยมชมศูนย์ ACT Learning Space
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

...

บรรยากาศกิจกรรมวันเสาร์สร้างสรรค์

...

กิจกรรมการจัดเรียนการสอน
เกร็ดความรู้ ในวันครู


เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ


10 ธันวาคม "วันรัฐธรรมนูญ"
ศูนย์ ACT Learning Space
โรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี
ขอนำเสนอเกร็ดความรู้
เกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญ


เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์ ACT Learning Space
ขอนำเสนอเกร็ดความรู้
เรื่อง วันพ่อแห่งชาติ


วิดีโอบรรยากาศพิธีเสก
ศูนย์ ACT Learning Space
โดย พระอัครสังฆราช


ความเป็นมาและแนวคิด
ในการสร้างศูนย์ ACT Learning Space
และ STEM Center


บทเพลงโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
(เวอร์ชั่น ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม)


เกร็ดความรู้ในวันลอยกระทง

About Us

ความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างศูนย์
Learning Space
ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

          ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เล่าว่า “ ท่านเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมาก่อน และได้กลับมาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการในสมัยของท่านภราดาอนันต์ ปรีชาวุฒิ ปี 2538 ซึ่งเป็นช่วงที่อาคารรัตนบรรณาคารสร้างเสร็จ และเปิดอาคารอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในปี 2540 และช่วยดูแลการสร้างอาคารหลุยส์ มารีกรียองต์เดอมงฟอร์ต หลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปประจำการที่อื่น
          จนกระทั่งในปี 2550-2556 ได้กลับมาเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 6 ปี เมื่อครบวาระท่านย้ายไปอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นเวลา 6 ปี จึงได้ย้ายกลับมาเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในปี 2562 ถึงปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกผูกพันธ์กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก จึงมีแนวคิดในการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียน แล้วพบว่าโรงเรียนมีจุดเด่นคือมีสถานที่ที่กว้างขวาง เพียบพร้อม จึงสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยเน้นสุนทรียภาพของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนดนตรีและกีฬาโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางความถนัดของผู้เรียน นั่นหมายความว่าผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ นี่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ทำให้ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนโดดเด่นไม่เท่าสุนทรียภาพที่ปรากฎ


          จึงเป็นสาเหตุให้ท่านผู้อำนวยการเกิดความคิดที่จะผลักดันวิชาการให้มีความชัดเจน และประจักษ์ต่อสายตาคนภายนอกมากยิ่งขึ้น ท่านผู้อำนวยมองว่า การเรียนการสอนแบบ STEM กำลังเป็นที่นิยม และศูนย์ Bell เองก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน จึงเกิดแนวคิดในการก่อตั้งสายการเรียน STEM Bell ขึ้นในปีการศึกษา 2563 ทำให้จำนวนห้องของสายการเรียน STEM มีจำนวนมากขึ้น
          จึงคิดหาทางในการเพิ่มพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทั้งแผนการเรียน STEM และอื่น ๆ โดยชั้น 3 อาคารรัตนบรรณาคารจากที่เป็นห้องสมุดแบบดั้งเดิมก็เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่บริการส่วนกลางที่ส่งเสริมการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต และย้ายห้องสมุดทวีปัญญาไปไว้อีกที่หนึ่ง รวมถึงหนังสือบางส่วนก็ได้บริจาคไปบ้าง ผนวกกับการที่ท่านผู้อำนวยการได้ไปดูงานที่ประเทศฟินแลนด์ และได้ร่วมรับชมห้องสมุดที่ได้รางวัลระดับโลก จึงเป็นแรงบันดาลใจในการนำมาปรึกษาและวางแผนกับทางสถานปนิกผู้เชี่ยวชาญ และรู้จักพิมพ์เขียวของโรงเรียนเป็นอย่างดี ช่วยกันออกแบบเพื่อเปลี่ยนจากห้องสมุดแบบเดิมที่ไม่มีนักเรียนมาใช้งาน ให้กลายเป็นห้องสมุดสมัยใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือ และมีพื้นที่บริการให้คนเข้ามาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้สมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 รองรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning จึงเกิดเป็น ACT STEM Center & Learning Space ซึ่งเป็นความตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อโรงเรียนครบรอบ 60 ปี


          ในปีการศึกษา 2564 นี้ ศูนย์ ACT Learning Space นับเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนที่ไม่ว่าจะครูหรือนักเรียนก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ง่ายเนื่องจากมีทางเชื่อมจากแต่ละตึกมาถึงศูนย์ได้โดยไม่ต้องเดินไกล พอมาถึงก็มีพื้นที่ ที่สนับสนุนการใช้งานที่หลากหลาย รองรับการเรียนรู้ครบทุกมิติ
          ทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะผลักดันให้วิชาการของทางโรงเรียนโดดเด่นขึ้นพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่โรงเรียนมีนั่นคือสถานที่ที่เพียบพร้อมและสุนทรียภาพของนักเรียนที่ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย โดยมีแนวคิดหลัก ตามประเด็นดังต่อไปนี้

1. เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงง่าย
2. เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้า น่าสนใจ เกิดการเรียนรู้ที่เห็นผล
3. เป็นพื้นที่ที่มีสื่อการสอนที่รองรับการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
4. เป็นพื้นที่ที่มีทั้งความเป็นส่วนตัวและ สำรองรับการทำกิจกรรมกลุ่ม
5. เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
6. เป็นพื้นที่ในการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ควบคู่กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสผู้ที่เข้ามาใช้งาน
ด้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการฝากถึงทุกคนว่า “ฝากให้เข้าใจแนวคิดในการจัดทำศูนย์ ACT Learning Space และให้ทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ศูนย์ ACT STEM Center & Learning Space นี้ได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุด”

organization chart

All in ACT Learning Space


...

การเขียนโปรแกรม Scratch

...

English with song

...

English primary 3

...

เขียนโปรแกรมภาษา C#