Loading...

กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่


ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

ข้อบังคับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการโดยครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับแก้ไข 2560

แนวปฏิบัติในการกู้ยืมและขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก