ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลคือใคร
    ผู้ที่ได้ปฏิญาณตนต่อพระเป็นเจ้าเพื่อถือ ความยากจน ความบริสุทธิ์ และความนบนอบ สืบสานอุดมการณ์และเจริญรอยตามจิตตารมณ์ และงานที่ ท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตได้ริเริ่มไว้        
   ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ประกาศตนรับใช้พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว (GOD ALONE) ด้วยการอุทิศตน เสียสละ รับใช้ผู้อื่นดั่งพี่น้อง โดยมุ่งที่จะ ให้บริการศึกษาอบรมที่เป็นความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่สังคม เฉพาะ อย่างยิ่งแก่เด็กๆ ที่ยากจนในทุกๆ ด้านและด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้โดย ยึดหลักพระวรสารและอาศัยการศึกษาอบรม ภราดาจึงสามารถนำเด็ก และเยาวชนให้มารู้จักสัจธรรม ความจริง และการเข้าถึงธรรมที่แท้จริง
การรู้จักและรักพระเจ้า การเสียสละตนเองที่จะทำงานให้เป็นประโยชน ์ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป

 

« TOP »

คณะภราดาเซนต์คาเบียลในประเทศไทย
ปัจจุบันมีภราดาทำงานให้การศึกษาและสังคมพัฒนาใน 26 ประเทศทั่วโลก

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลซึ่งทำงานในประเทศไทย ในสถาบันต่างๆ ดังนี้

ชื่อสถาบัน
สถานที่ตั้ง
ปีก่อตั้ง

•  โรงเรียนอัสสัมชัญ ( ประถม 1 – มัธยม 6)

กรุงเทพฯ

2428

•  โรงเรียนเซนต์คาเบียล ( ประถม 1 – มัธยม 6)

กรุงเทพฯ

2463

•  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( ประถม 1 – มัธยม 6)

เชียงใหม่

2475

•  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ( ปวช . – ปวส .)

กรุงเทพฯ

2482

•  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ( อนุบาล – มัธยม 6)

ชลบุรี

2487

•  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ( อนุบาล – มัธยม 6)

ฉะเชิงเทรา

2491

•  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ( อนุบาล – มัธยม 6)

ลำปาง

2501

•  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ( ประถม 1 – มัธยม 6)

กรุงเทพฯ

2504

•  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ( อนุบาล – มัธยม 6)

ระยอง

2506

•  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ( อนุบาล – มัธยม 6)

อุบลราชธานี

2508

•  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ( อนุบาล – มัธยม 6)

นครราชสีมา

2510

•  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ปริญญาตรี – โท และเอก )

กรุงเทพฯ

2512

•  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ( ประถม 1 – มัธยม 6)

สมุทรปราการ

2522

•  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา ( ปวช .)

นครราชสีมา

2536

•  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคโนโลยี ( ปวช .)

นครพนม

2541

บ้านฝึกอบรมของคณะฯ

•  ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรีย์ (SLJ)

ชลบุรี

2491

•  บ้านนักศึกษาเซนต์คาเบรียล (SGS)

นครปฐม

2526

•  นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต

เชียงใหม่

2528« TOP »

นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
    เป็นผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ท่านเป็นสงฆ์ธรรมทูตที่มีชีวิตอยู่ใน
ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างศตวรรษที่ 18 ท่านเป็นสงฆ์นักแพร่ธรรมที่ร้อนรน
ทำงานกับชาวบ้าน ท่านสร้างแรงจูงใจและ ชักชวนคนอื่นๆ ให้ร่วมงาน
เผยแพร่ข่าวดีของพระคริสต์ โดยดำเนินชีวิต และทำงานร่วมกัน ดั่งพี่น้อง
(ภราดาภาพ) โดยปฏิญาณว่าจะถือ ความบริสุทธิ์ ความนบนอบ
และความยากจนและเรียกกันในกลุ่มว่า “ พี่น้องภราดา ” ท่านได้ก่อตั้ง
คณะนักบวชอีกสองคณะคือ
- ภคีนีคณะธิดาปรีชาญาณ (Daughter of Wisdom)
- ธรรมทูต คณะพระแม่มารี (Company of Mary)

    ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 1716 และได้รับการสถาปนา
เป็นนักบุญเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 1947 โดยพระสันตะปาปาปีโอที่ 12

« TOP »

ผู้ฝึกหัดของคณะเซนต์คาเบรียล
การฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ

•  ยุวนิสคณะเซนต์คาเบรียล

คณะเซนต์คาเบรียลรับสมัครเยาวชนคาทอลิกชายซึ่งจบการศึกษาชั้น
ประถมปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 6 ที่มีความศรัทธา มาจากครอบครัวคริสตชนที่ปฏิบัติศาสนกิจ
อย่างสม่ำเสมอ ได้รับการอบรมด้านคำสอน มีความสนใจในวิธีชีวิตภราดา
และมีน้ำใจเข้ารับการอบรมตามลักษณะเฉพาะของภราดาคณะ
เซนต์คาเบรียล ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่

ยุวนิส หรือ ผู้ฝึกหัดรุ่นเยาว์ ของคณะเซนต์คาเบรียลจะได้รับ
การอบรมอย่างใกล้ชิดจากภราดาผู้ดูแล ทั้งในด้านความเชื่อ
ความศรัทธา ศีลธรรม ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละมีน้ำใจ
อดทน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา ยุวนิสจะเข้าเป็นนักเรียนของ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ . ชลบุรี จนกระทั่งจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงสมัครเข้ารับการอบรมขั้นต่อไป

•  นักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล

ยุวนิสหรือเยาวชนคาทอลิกชายที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่สมัครเข้ารับการอบรมตามลักษณะเฉพาะของคณะเซนต์คาเบรียล
ในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้เข้าใจในวิธีชีวิตการเป็นภราดามากขึ้น
นักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล จะได้รับการอบรม ฝึกฝนที่จะใช้ชีวิต
กระแสเรียกภราดาตามแบบอย่าง และจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ
หลุยส์รับใช้พระเป็นเจ้า รับใช้เพื่อนมนุษย์ รับใช้พระศาสนจักรการ
อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ที่บ้านนักศึกษาเซนต์คาเบรียล อ.สามพราน จ.นครปฐม
และศึกษาต่อทางด้านศาสนศาสตร์ ปรัชญา เทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม
หรือศึกษาวิชาชีพ ทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยใกล้เคียง

•  นวกชนคณะเซนต์คาเบรียล

นักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลที่สมัครเข้าอบรมในขั้นสุดท้าย
ก่อนการปฏิญาณตนครั้งแรก จะได้รับการ อบรมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากภราดาที่ทำหน้าที่นวกจารย์ให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ
พระเป็นเจ้าดำเนินชีวิตกลุ่มตามคำแนะนำของพระวรสาร
ชีวิตฝ่ายจิตของคณะฯ และธรรมวินัยของคณะฯ

« TOP »

ค่ายกระแสเรียก หลุยส์มารีย์
    หนึ่งในกิจกรรมอันหลากหลายที่คณะเซนต์คาเบรียลจัดขึ้นสำหรับ
เยาวชน คาทอลิกในช่วง เดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนที่หนึ่งของ
ทุกปี เป็นค่ายที่จัดเพื่อเยาวชนคาทอลิกจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์-
คาเบรียล และเยาวชนคาทอลิกตามวัดต่างๆ ที่สนใจในกระแสเรียกการ
เป็นนักบวช จะได้มีโอกาส มาใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงสั้นๆ 3-4 วัน ที่ยุวลัย
เซนต์หลุยส์ แมรี่
    ค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารี เป็นโอกาสที่ภราดาได้มีโอกาสใกล้ชิด
แบ่งปันความเชื่อชีวิตคริสตชน ความศรัทธา ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับนักบุญ
หลุยส์ มารี จิตตารมณ์ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ารดำเนินชีวิตเป็นภราดา
ตลอดจนการเรียนรู้และเข้าใจในกระแสเรียกการเป็นนักบวช เยาวชน
จำนวนไม่น้อยที่มาร่วมและตัดสินใจรับใช้ พระเป็นเจ้าตามแบบ
กระแสเรียกและพรพิเศษ ของการเป็นภราดาของคณะเซนต์คาเบรียล

« TOP »


You
Create By : « TuNG: HoSMaStER »