แผนการเรียน
สหศิลป์ กีฬา

      ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาสู่ความ เป็นเลิศ พัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย เทคนิคการเล่นกีฬา และทักษะการแข่งขัน

      นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อฝึกประสบการณ์และสร้างให้เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความพร้อม และมีโอกาสที่ดีในอนาคต ทั้งนี้แผนการเรียนสหศิลป์ กีฬา สงวนสิทธิเฉพาะนักกีฬาโครงการพิเศษ เท่านั้น