แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

      เน้นการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ การปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

      ผ่านการ ลงมือปฏิบัติจริง โดยทางโรงเรียนมีความพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมนักเรียนไปสู่เป้าหมายอย่างหลากหลาย อาทิ มี อาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพสอนนักเรียนในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา มีการเชิญอาจารย์ พิเศษติวเข้ม เตรียมสอบให้แก่นักเรียนในวิชา Gat Pat 1 Pat 2 Pat 3

      มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการใช้ห้องปฏิบัติการ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความ สนใจตามเป้าหมายของนักเรียน เช่น ตะกร้าคณะแพทยศาสตร์ ตะกร้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ