แผนการเรียน ศิลป์ภาษา
ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น

      โรงเรียนจัดการเรียนการสอน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์ภาษา) เพื่อเพิ่ม ความสามารถทางด้านภาษาให้แก่ผู้เรียนที่มี ความสามารถและความสนใจ โดยส่งเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นเสริมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

การฟัง
Listening

การพูด
Speaking

การอ่าน
Reading

การเขียน
Writing

      ทั้งนี้โรงเรียนมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่พร้อม ส่งเสริมนักเรียนในทุกด้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ความรู้และทักษะทางภาษาอย่างหลากหลาย ได้แก่ การจัดค่ายภาษา การแข่งขันทาง วิชาการ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ในการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อม เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ