แผนการเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Gifted)

      เน้นพัฒนานักเรียนที่ มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาในเชิงลึก ผนวกเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายร่วมกับเนื้อหาในระดับอุดมศึกษา และเพิ่มเติมรายวิชาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

      อีกทั้งนักเรียนยัง สามารถเลือกเรียนในรายวิชาตามความถนัดและความสนใจ เช่น ความถนัดทางแพทยศาสตร์ พื้นฐานทาง วิศวกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรม เชิงวิชาการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาด้านวิชาการผ่านกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง และบูรณาการองค์ความรู้

      นำเสนอผ่านกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจสู่น้อง กิจกรรมทัศนศึกษา เปิดโลกการ เรียนรู้ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN’SCI CAMP) กิจกรรม EN’SCI Day Camp ณ ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยชั้นนำ กิจกรรม STEM IT OUT พัฒนาทักษะการประดิษฐ์เชิงวิศวกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. อยู่ภายใต้การดูแลหลักสูตรโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)