แผนการเรียน EP
(English Program)

      จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge ที่เป็นที่ ยอมรับระดับสากล ซึ่งจะมอบ ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะด้าน ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน อย่างเข้มข้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนทุกคนให้เทียบเท่าระดับสากล โดยร่วมมือกับ Bell Educational Services ประเทศอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดย ครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ส่วนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

      นอกจากนี้ บรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนของหลักสูตร English program ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียน เกิดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากครูต่างชาติได้ออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้ที่กระตุ้นความท้าทายอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง เทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรผ่านกระบวนการ ทางภาษาเพื่อพัฒนานักเรียนในทุกมิต

      มีการวัดและประเมินผลทักษะทางภาษาอังกฤษ Cambridge English Language Assessment ที่ผลการสอบสามารถนำไปวัดระดับทางภาษาตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) พร้อมช่วยให้นักเรียนเดินทางไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ ด้วย โครงการ The Pathway to Success ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก Ignite By OnDemand ในการจัดกิจกรรมแนะ แนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยจัดติวเข้มในรายวิชา SAT Math, IELTS และการทำ Portfolio

      นักเรียน English program จะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต ตั้งแต่ทักษะ พื้นฐาน เช่น การคำนวณและการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ในอนาคต และเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ดังนั้น แผนการเรียน English Program จึงได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่เป็น 2 แผนการเรียน ใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 10 – 12) แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 30 คน ได้แก่ ห้องเรียน Innovative Sciences (IS) ที่รองรับผู้เรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การคำนวณ และเทคโนโลยี และ ห้องเรียน Business Communication (BC) ที่รองรับผู้เรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด และการ สื่อสารทางพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดวิชาดังนี้