แผนการเรียน
STEM - Bell

      เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ แบบ STEM ร่วมกับ A (Art ) ภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา Bell ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

      มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ Hand Skills, Basic Mechanics, Electronic, Design Process, Computer Graphics, 3D Modeling, Coding, Robotics AI โดยผ่านการจัดกิจกรรม STEAM แบบ Project Base Learning ในชั่วโมง STEM Activities

      เน้นการสื่อสารและการนำเสนอ Project เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ ครูต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จากศูนย์ภาษา Bell เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในกิจกรรมต่างๆ เช่น Enrichment Programs, กิจกรรม STEM Camp, กิจกรรม STEM Project Day, การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น และวัดประเมินผลด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge University