นักเรียนดีเด่นสอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2557

ได้รับโล่จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121