นักเรียนที่สอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็มในปีการศึกษา 2558

ได้รับโล่เกียรติยศจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559

OUTSTANDING STUDENT

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

ACADEMIC
O-NET

   2554-2548

   2559-2555

Click

Click

   2559-2555

Click

   2562-2560

Click

   2561-2560

Click

   2562

Click

   2563

Click

 

นักเรียนดีเด่นสอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2557

ได้รับโล่จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

นักเรียนดีเด่นสอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2556

ได้รับโล่จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

นักเรียนดีเด่นสอบ O-Net ได้ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2555

ได้รับโล่จากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121