คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ

 

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121