โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

 

นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 โดยนักเรียนจะเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ และมีกิจกรรมการเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในโรงเรียนเอกชนแห่งเมืองฟุกุโอกะ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่างๆ อาทิ สวนโอโฮริ โรงงานต้นแบบการผลิตหุ่นยนต์ เป็นต้น

 

โรงเรียนประถมอู๋ถง สาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประถมอู๋ถง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 21 คน มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรมและศึกษา พร้อมร่วมกันลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

 

 

สถาบันปัญญาภิวัฒน์

 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ งานหลักสูตร และการพัฒนานักเรียน ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ

 

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121