MOU พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์

ผู้อำนวยการ และฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียน เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท)

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับโรงเรียนสาธิต มัธยมถงจี้ ณ เมืองเซี้ยงไฮ้

สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับ

โรงเรียนสาธิต มัธยมถงจี้ ณ เมืองเซี้ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

โรงเรียนสาธิตมัธยมถงจี้ ณ เมืองเซี้ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121