MOU พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2556

 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นประธานในพิธี

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาพันธ์สมาคมเคมีแห่งเอเชีย และ

คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมในพิธี

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ฝ่ายอาคารสถานที่ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน- ทดแทนเกษตร ชลประทาน - อาหารและสิ่งแวดล้อม

ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โดยมี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ลงนามร่วมกับ ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

 

 

สโมสรบาสเกตบอล Hi-Tech

 

พิธีลงนามความร่วมมือกับสโมสรบาสเกตบอล Hi-Tech

วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ

สโมสรบาสเกตบอล Hi-Tech เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ

โดยมีการจัดโครงการ Hi-Tech Basketball Summer Camp 2013

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาบาสเกตบอล

 

 

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางดนตรี"

วันที่ 8 มีนาคม 2556 โครงการพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางดนตรี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอัจฉริยภาพด้านดนตรี มีความสนใจ

และรักทางด้านดนตรี ให้ได้ศึกษาทั้งด้านดนตรีและวิชาการกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อสร้างสรรค์เยาวชนด้านดนตรีที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการและความสามารถ

เป็นเลิศด้านดนตรี  สู่การเป็นบุคลากรด้านดนตรีที่มีคุณภาพโดยได้รับเกียรติจาก

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นประธานในพิธี และลงนามโดย อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย หัวหน้าสาขา พสวท. และ สควค.

ได้ให้เกียรติมาเป็น ประธานเปิดศูนย์พัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา และค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

 และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดย ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ให้การต้อนรับ

 

 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

 

ความร่วมมือกับโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช

- อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมสนับสนุน “โครงการนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ”

โดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในงานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือยุทธศาสตร์

พัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชน หรืออะคาเดมี่ พร้อมเปิดตัวสโมสรอัสสัมชัญธนบุรี ฤดูกาล 2013

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือยุทธศาสตร์ พัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชน หรืออะคาเดมี่

 

งานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือยุทธศาสตร์ พัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชน หรืออะคาเดมี่

พร้อมเปิดตัวสโมสรอัสสัมชัญธนบุรี ฤดูกาล 2013

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121