2553-2554

 

ACTMOU
MOU พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2553-2554

 

 Oak Hill School และมหาวิทยาลัย Oregon

 

พิธีลงนามความร่วมมือกับ Oak Hill School และมหาวิทยาลัย Oregon

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียน Oak Hill School และ

มหาวิทยาลัย Oregon ซึ่งลงนามในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางภาษา และวัฒนธรรม

ของนักเรียนและอาจารย์จากทั้งสองสถาบันอีกทั้ง เป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กับสองสถาบันจากรัฐ Oregon สหรัฐอเมริกา

 

 

 

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2

ของสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเรดิสัน จ.กรุงเทพมหานคร

โดยมีตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมพิธี ดังนี้ มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์

มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์  มิสพรพิมล ปวงนิยม  มิสมณฑา สุขศรี  มิสมยุรีย์ บุญชูวงศ์

 

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121