โรงเรียนดีเด่น 2560 - 2563

 

ACTSCHOOL

2548-2563

 

โรงเรียนดีเด่น 2561

 

 

โรงเรียนดีเด่น 2560

 

โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนดีเด่น  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2548-2554

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121