2558

  2557

  2556

  2555

  2554

  2553

  2552

  2559

  2560

Best Students of the year

(รางวัลเสื้อสามารถ) เป็นรางวัลเกียรติยศขั้นสูงสุดของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เกณฑ์การพิจารณานักเรียนดีเด่น ได้แก่ 1.นักเรียนต้องมีเกียรติประวัติดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และประเทศชาติ อาทิเช่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมประกวด เข้าร่วมการแข่งขันฯ จนนำมาซึ่งความสำเร็จได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับการประกาศ ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับสูง ซึ่งเป็นเกียรติคุณขั้นสูงสุดของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยมีการจัดอันดับดังนี้ รางวัลเกียรติคุณสูงสุดปีที่ 1 จะได้รับเสื้อสามารถสีกรมท่า / รางวัลเกียรติคุณสูงสุดปีที่ 2  จะได้รับเสื้อสามารถสีเทา  /  รางวัลเกียรติคุณสูงสุดปีที่ 3 จะได้รับเสื้อสามารถสีแดง (ขั้นสุงสุดที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปี)

ACTBEST STUDENTS OF THE YEAR
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121