นักเรียนดีเด่นที่ได้รับเสื้อสามารถ ปีการศึกษา 2557  เสื้อสามารถระดับที่ 2 (สีเทา)
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121