นักเรียนดีเด่นที่ได้รับเสื้อสามารถ ปีการศึกษา 2555  เสื้อสามารถสูงสุด ระดับ 3
 เสื้อสามารถ ระดับ 2
 เสื้อสามารถ ระดับ 1
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121