ศึกษาดูงาน 2565

 

ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ และคณะบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนดนตรีและกีฬา

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอต้อนรับ ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ และคณะบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนดนตรีและกีฬาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565  โดยมีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ และมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม บรรยายการจัดการเรียนการสอนดนตรี กีฬา และบุคลากรฝ่ายกิจกรรมนำเยี่ยมชมศูนย์ดนตรี และศูนย์กีฬา

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีพร้อมคณะบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Robotic & AI

 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีพร้อมคณะบุคลากรเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Robotic & AI

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้แทนจากบริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จำนวน 7 ท่าน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ นำเสนอระบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Robotic & AI ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 5 และนำเยี่ยมชม STEM Garden ณ ห้อง AI Lab

 

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศึกษางานฝ่ายธุรการ-การเงิน

 

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย ภราดากฤษฎา  งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ-การเงิน หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน จำนวน 10 ท่าน   เข้าศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงินในด้านการทำงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการบริหารของฝ่าย และระบบ SWIS  โดยมี มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน  และคณะครู-เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ-การเงินให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ

 ฝ่ายธุรการ-การเงิน : โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงานการใช้ระบบ SWIS ในงานต่าง ๆ คณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล นำโดย ภราดาพัทธนันท์ ไชยรา พร้อมด้วยคณะครู จำนวน 30 ท่าน ศึกษาดูงานการใช้ระบบ SWIS ในงานต่าง ๆ เช่น งานบริหารฝ่ายฯ การประเมินบุคลากรครู การใช้ TQA ในการประกันคุณภาพ ฯ งานวิจัยและนิเทศ งานนโยบายและแผนฯ หลักสูตรการสอนกิจกรรมพิเศษ งานกิจกรรมนักเรียนด้านดนตรีและกีฬา งานธุรการ และงานทะเบียน โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร
 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน STEM คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม) และโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 จำนวน 37 ท่าน ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในเรื่อง "การเรียนการสอนเกี่ยวกับ STEM" เพื่อคุณครูโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าทุกท่านจะไดรับประสบการณ์ตรงและนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าต่อไป เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565
 คณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการ คณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีการบรรยายการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม โดยท่านผู้อำนวยการ และมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ การให้ข้อมูลด้านการจัดการศูนย์การเรียนรู้ ACT Learning Space โดยมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการให้ข้อมูลด้านกิจกรรมดนตรี/กีฬา โดยมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
 โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงานระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี จัดซื้อและพัสดุ (Swiss Plus) คณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล นำโดย ภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ และคณะครู จำนวน 8 ท่าน ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี จัดซื้อและพัสดุ (Swiss Plus) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยมีคณะครูแผนกการเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร
 คณะครูกลุ่มงานนาฏศิลป์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เข้าศึกษาดูงานศูนย์กีฬา คณะครูกลุ่มงานนาฏศิลป์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เข้าศึกษาดูงานการสอนศิลปะการเต้น ศูนย์กีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานฝ่ายกิจกรรม

 

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 7 ท่าน

เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนดนตรี กีฬา ฝ่ายกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก

 

 

 

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน

 

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  จำนวน 10 ท่าน ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ในงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน, งานสารบรรณ, งานการเงิน, งานจัดซื้อ, งานดนตรี, ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  โดยมีคณะครูฝ่ายธุรการ-การเงินให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้เกียรติกล่าวปิดกิจกรรม และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร

 

 ศึกษาดูงาน 2563

 

คณะอาจารย์และนิสิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา

 

              คณะอาจารย์และนิสิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  เจริญกุล ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา  นำคณะอาจารย์และนิสิต เข้าศึกษาดูงานบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นำทางการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสำหรับการปฏิบัติงานด้านการฝึกสอนและการนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

โดยมี ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล ท่านผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้การบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 

 

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121