ปีการศึกษา 2525

 

1. มาสเตอร์ชัยสิทธิ์ สุทธาธาร (เสียชีวิต) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 25 พฤษภาคม 2504 สอนวิชา - วัน เดือน ปี (เกษียณ) 1 ธันวาคม 2524 รวมอายุงาน 20 ปี

 

ปีการศึกษา 2526

 

2. มาสเตอร์เทียบ กาญจนากาศ (เสียชีวิต) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 พฤษภาคม 2506 สอนวิชา - วัน เดือน ปี (เกษียณ) 2 มิถุนายน 2526 รวมอายุงาน 20 ปี
3. มาสเตอร์บุญช่วย มณีราษฎร์ (เสียชีวิต) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 พฤษภาคม 2506 สอนวิชา - วัน เดือน ปี (เกษียณ) 2 มิถุนายน 2526 รวมอายุงาน 20 ปี

ปีการศึกษา 2529

4. มิสชำเลือง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วัน เดือน ปี (บรรจุ) 18 พฤษภาคม 2507 สอนวิชา - วัน เดือน ปี (เกษียณ) 24 กุมภาพันธ์ 2530 รวมอายุงาน 23 ปี

ปีการศึกษา 2530

5. มาสเตอร์บุญยัง เผ่าทัพ (เสียชีวิต) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 9 กรกฎาคม 2513 สอนวิชา - วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2531 รวมอายุงาน 18 ปี

 

ปีการศึกษา 2534

 

6. มาสเตอร์ชาญณรงค์ ตรัวกูล (เสียชีวิต) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 4 พฤษภาคม 2508 สอนวิชา หัวหน้าการเงิน วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2534 รวมอายุงาน 26 ปี

 

ปีการศึกษา 2538

 

7. มาสเตอร์เฉลิม อานามนารถ (เสียชีวิต) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 20 พฤษภาคม 2511 สอนวิชา งานการเจ้าหน้าที่ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2539 รวมอายุงาน 28 ปี

 

ปีการศึกษา 2540

 

8. มาสเตอร์ประสิทธิ์ โชคสมบูรณ์ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 พฤษภาคม 2514 สอนวิชา สังคมศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2541 รวมอายุงาน 27 ปี

 

ปีการศึกษา 2541

 

9. มาสเตอร์บุญมี ดีศรี (เสียชีวิต) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 31 กรกฎาคม 2534 สอนวิชา - วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2542 รวมอายุงาน 8 ปี
10. มาสเตอร์ทองเทียม พ่วงพูล (เสียชีวิต) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 4 พฤษภาคม 2508 สอนวิชา - วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2541 รวมอายุงาน 33 ปี

 

ปีการศึกษา  2542

 

11. มิสไพเราะ สิริโยธิน วัน เดือน ปี (บรรจุ) 18 พฤษภาคม 2507 สอนวิชา งานพยาบาล วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2543 รวมอายุงาน 36 ปี

 

ปีการศึกษา 2543

 

12. มาสเตอร์ทวี สุขประสาท วัน เดือน ปี (บรรจุ) 16 มิถุนายน 2525 สอนวิชา ศิลปะ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2544 รวมอายุงาน 19 ปี

 

ปีการศึกษา 2544

 

13. มิสปราณี เผ่าทัพ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 26 พฤษภาคม 2509 สอนวิชา การงานพื้นฐานอาชีพ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2545 รวมอายุงาน 36 ปี
14. มาสเตอร์สุเมธ อรัญวาลัย วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 พฤษภาคม 2509 สอนวิชา เคมี วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2545 รวมอายุงาน 36 ปี

 

ปีการศึกษา 2545

 

15. มาสเตอร์ไพบูลย์ อำไพ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 พฤษภาคม 2514 สอนวิชา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2546 รวมอายุงาน 32 ปี
16. มิสรัศมี ศรีวิชัยรัตน์ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 1 มิถุนายน 2510 สอนวิชา ประสานงานสมาคมศิษย์เก่า วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2546 รวมอายุงาน 36 ปี
17. มาสเตอร์ชูชาติ บุญพราหมณ์ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 21 พฤษภาคม 2506 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2546 รวมอายุงาน 40 ปี
18. มาสเตอร์วสันต์ กิจไกรลาศ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 6 มิถุนายน 2506 สอนวิชา การงานพื้นฐานอาชีพ (ไฟฟ้า) / หัวหน้าหมวดการงานฯ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2546 รวมอายุงาน 40 ปี

 

ปีการศึกษา 2546

 

19. มิสศิริลักษณ์ คำพิภาค วัน เดือน ปี (บรรจุ) 1 มิถุนายน 2507 สอนวิชา สังคมศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2547 รวมอายุงาน 40 ปี

 

ปีการศึกษา 2547

 

20. มาสเตอร์โอภาส ผิวเกลี้ยง (เสียชีวิตแล้ว) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 21 พฤษภาคม 2508 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2548 รวมอายุงาน 40 ปี
21. มาสเตอร์จำรัส พัฒนศรี วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 พฤษภาคม 2515 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2548 รวมอายุงาน 33 ปี
22. มิสชลัยรัตน์ ภวัตธัญญ์นรี (มิสภรณี เกื้อกูล) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 10 กรกฎาคม 2524 สอนวิชา - วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2548 รวมอายุงาน 24 ปี

 

ปีการศึกษา 2549

 

23. มาสเตอร์อำนาจศักดิ์ อำนวยพล วัน เดือน ปี (บรรจุ) 17 กุมภาพันธ์ 2535 สอนวิชา คณิตศาสตร์ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2550 รวมอายุงาน 15 ปี

 

ปีการศึกษา 2553

 

24. มิสจุฑาภรณ์ ผการัตน์ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 23 พฤษภาคม 2531 สอนวิชา งานโภชนาการ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2554 รวมอายุงาน 23 ปี

 

   ปีการศึกษา 2554

 

25.มาสเตอร์สมจิตร ชันแสง วัน เดือน ปี (บรรจุ) 7 มิถุนายน 2516 ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดซื้อ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2555 รวมอายุงาน 39 ปี
26. มาสเตอร์ชูศักดิ์ สิงห์สุวรรณ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 22 พฤษภาคม 2523 สอนวิชา ภาษาอังกฤษ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2555 รวมอายุงาน 32 ปี
27. มาสเตอร์จงรักษ์ วงศ์เสวต วัน เดือน ปี (บรรจุ) 19 กรกฎาคม 2526 สอนวิชา สังคมศึกษา / งานลูกเสือ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2555 รวมอายุงาน 29 ปี
28. มิสรุจี ชุมลักษณ์ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 28 พฤษภาคม 2517 สอนวิชา คณิตศาสตร์ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2555 รวมอายุงาน 38 ปี
29. มิสลัญจกร จันทร์โสภาพิศ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 28 มิถุนายน 2522 สอนวิชา การงานอาชีพฯ / งานห้องสมุด วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2555 รวมอายุงาน 33 ปี

 

ปีการศึกษา 2555

 

30.มาสเตอร์สมนึก งามยืนยงค์ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 30 พฤษภาคม 2515 สอนวิชา งานกิจการนักเรียน วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2556 รวมอายุงาน 41 ปี
31. มาสเตอร์ธีร์ทัศน์ พฤกษา วัน เดือน ปี (บรรจุ) 12 ตุลาคม 2515 สอนวิชา วิทยาศาสตร์ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2556 รวมอายุงาน 41 ปี
32. มาสเตอร์อรุณ เอี่ยมสุวรรณ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 1 พฤษภาคม 2521 สอนวิชา หัวหน้างานรถรับ-ส่งนักเรียน วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2556 รวมอายุงาน 35 ปี
33. มาสเตอร์สุรสิทธิ์ จันทร์โสภาพิศ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 24 พฤษภาคม 2516 สอนวิชา คอมพิวเตอร์ / หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2556 รวมอายุงาน 40 ปี
34. มิสนพวรรณ ศิริวังโส วัน เดือน ปี (บรรจุ) 12 ธันวาคม 2533 สอนวิชา ภาษาไทย วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2556 รวมอายุงาน 23 ปี

 

ปีการศึกษา 2556

 

35. มิสจินตนา สารีบุตร วัน เดือน ปี (บรรจุ) 4 กันยายน 2522 สอนวิชา ภาษาไทย วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2557 รวมอายุงาน 35 ปี
36. มาสเตอร์ประสม กิจสวัสดิ์ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 26 สิงหาคม 2525 สอนวิชา ภาษาอังกฤษ / ประสานงานครูต่างชาติ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2557 รวมอายุงาน 32 ปี
37. มิสอารี สินปัญจะ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 19 กรกฎาคม 2526 สอนวิชา ภาษาไทย วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2557 รวมอายุงาน 31 ปี
38. มิสสำเนียง คงตระกูลทรัพย์ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 12 ธันวาคม 2533 สอนวิชา วิทยาศาสตร์ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2557 รวมอายุงาน 24 ปี

 

ปีการศึกษา 2557

 

39. มาสเตอร์ศักดิพัฒน์ กัลปตานนท์ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 22 พฤษภาคม 2523 สอนวิชา สังคมศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2558 รวมอายุงาน 35 ปี
40. มิสสุมนา เอี่ยมลออ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 16 พฤษภาคม 2523 ตำแหน่ง งานพยาบาล วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2558 รวมอายุงาน 35 ปี
41. มาสเตอร์อดุลย์ ประเสริฐสม วัน เดือน ปี (บรรจุ) 29 สิงหาคม 2527 สอนวิชา สังคมศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2558 รวมอายุงาน 31 ปี
42. มาสเตอร์วรา เชาว์พานนท์ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 2 มิถุนายน 2531 สอนวิชา งานศิลปะ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2558 รวมอายุงาน 27 ปี
43. มาสเตอร์ปรีชา พรหมทอง (10104) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 8 กุมภาพันธ์ 2534 สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2558 รวมอายุงาน 24 ปี
44. มิสชุติภา โคตรสมบัติ วัน เดือน ปี (บรรจุ) 30 สิงหาคม 2537 สอนวิชา สังคมศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2558 รวมอายุงาน 21 ปี
45. มิสวินิตา เอี่ยมสะอาด (เสียชีวิต) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 29 สิงหาคม 2538 สอนวิชา งานแนะแนว วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2558 รวมอายุงาน 20 ปี

 

ปีการศึกษา 2558

 

46.มาสเตอร์สนอง วิเวก (10020) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 26 มิถุนายน 2518 สอนวิชา งานอภิบาล / ครู วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2559 รวมอายุงาน 41 ปี
47.มิสศิริพร น้อมจุ้ย (10038) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 16 มิถุนายน 2524 สอนวิชา ภาษาไทย วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2559 รวมอายุงาน 35 ปี
48.มิสณัฐหทัย สัตย์วินิจ (10063) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 22 พฤศจิกายน 2527 สอนวิชา คณิตศาสตร์ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2559 รวมอายุงาน 31 ปี
49.มิสอุไร แซ่เตียว (10068) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 25 กรกฎาคม 2529 สอนวิชา สังคมศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2559 รวมอายุงาน 30 ปี
50.มิสสมร กออวยชัย (10159) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 29 สิงหาคม 2538 สอนวิชา ภาษาไทย วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2559 รวมอายุงาน 21 ปี
51.มาสเตอร์สถิตย์ สืบชมภู (10123) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 13 ธันวาคม 2534 สอนวิชา ภาษาต่างประเทศ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2559 รวมอายุงาน 24 ปี

 

ปีการศึกษา 2559

 

52. มิสรัชนี นันทะวรการ (10022) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 7 มิถุนายน 2521 สอนวิชา สังคมศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2560 รวมอายุงาน 39 ปี
53. มิสกรรณิกาณ์ แสงเดือน (10077) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 23 พฤษภาคม 2531 สอนวิชา ภาษาต่างประเทศ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2560 รวมอายุงาน 29 ปี
54. มิสมณีรัตน์ ธรารักษ์สมบัติ (10085) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 22 พฤษภาคม 2532 สอนวิชา คณิตศาสตร์ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2560 รวมอายุงาน 28 ปี
55. มิสมยุรี ปรีดาคุณ (10107) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 31 กรกฎาคม 2534 สอนวิชา ภาษาต่างประเทศ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2560 รวมอายุงาน 26 ปี
56. มิสปริสนา ธรรมครูปัทม์ (10147) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 18 กรกฎาคม 2538 สอนวิชา วิทยาศาสตร์ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2560 รวมอายุงาน 22 ปี
57. มิสปิ่นแก้ว ทรัพย์สนอง (10037) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 16 มิถุนายน 2524 สอนวิชา ภาษาไทย วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2560 รวมอายุงาน 36 ปี
58. มิสลัดดาวัลย์ เดชมี (10055) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 29 สิงหาคม 2527 สอนวิชา ภาษาไทย วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2560 รวมอายุงาน 33 ปี
59. มาสเตอร์เฉลิมพล เอี่ยมวัฒน์ (10113) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 31 กรกฎาคม 2534 สอนวิชา ภาษาอังกฤษ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2560 รวมอายุงาน 26 ปี

 

ปีการศึกษา 2560

 

60. มิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ (10034) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 22 พฤษภาคม 2523 สอนวิชา ภาษาไทย / งานสารบรรณ/สมาคมผู้ปกครอง วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2561 รวมอายุงาน 38 ปี
61. มาสเตอร์ไตรวุฒิ เอี่ยมสอาด (10160) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 12 ธันวาคม 2538 สอนวิชา คณิตศาสตร์ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2561 รวมอายุงาน 22 ปี
62. มิสศิริรัตน์ ธรรมครูปัทม์ (10356) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 26 พฤษภาคม 2547 สอนวิชา การงานและพื้นฐานอาชีพฯ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2561 รวมอายุงาน 23 ปี

 

ปีการศึกษา 2561

 

63. มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ (10024) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 10 กรกฎาคม 2521 สอนวิชา สังคมศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2562 รวมอายุงาน 41 ปี
64. มิสรัชนี วงศ์เสวต (10025) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 25 มิถุนายน 2522 สอนวิชา การงานอาชีพ ฯ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2562 รวมอายุงาน 40 ปี
65. มาสเตอร์กฤษฏ์ รุ่งโรจน์ (10028) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 3 กรกฏาคม 2522 สอนวิชา คณิตศาสตร์ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2562 รวมอายุงาน 40 ปี
66. มิสพิชญ์สินี ศรีเอี่ยมกุล (10031) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 7 พฤษจิกายน 2522 ตำแหน่ง เลขาฯ ผู้อำนวยการ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2562 รวมอายุงาน 39 ปี
67. มิสกาญจนา ศรีวิชัยรัตน์ (10044) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 21 มกราคม 2526 สอนวิชา สังคมศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2562 รวมอายุงาน 36 ปี
68. มิสบุปผา วิเศษศิริ (10054) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 29 สิงหาคม 2527 สอนวิชา คณิตศาสตร์ วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2562 รวมอายุงาน 35 ปี
69. มาสเตอร์สมชาย โสรัจจาภินันท์ (10062) เสียชีวิต วัน เดือน ปี (บรรจุ) 6 กันยายน 2527 สอนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2562 รวมอายุงาน 35 ปี
70. มิสสุภา ปานรักษา (10407) วัน เดือน ปี (บรรจุ) 18 กันยายน 2549 สอนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา วัน เดือน ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2562 รวมอายุงาน 14 ปี

 

ปีการศึกษา 2562

71. มิสสุทธิรา ปลั่งแสงมาศ (10061) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 6 กันยายน 2527 สอนวิชา ภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2563 รวมอายุงาน 36 ปี
72. มิสปทิตตา รุ่งโรจน์ (10093) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 22 มกราคม 2534 สอนวิชา วิทยาศาสตร์ วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2563 รวมอายุงาน 29 ปี
73. มิสเพ็ญพิชชา เอื้อสัจจผล (10110) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 31 กรกฏาคม 2534 สอนวิชา ภาษาไทย วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2563 รวมอายุงาน 29 ปี
74. มาสเตอร์คชภัค กุลกวีวุฒิ (10137) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 28 กรกฏาคม 2535 สอนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2563 รวมอายุงาน 28 ปี
75. มิสชุติมา ขาวโอภาส (10150) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 29 สิงหาคม 2538 สอนวิชา ภาษาไทย วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2563 รวมอายุงาน 25 ปี
76. มิสอัจฉรา จันหา (10151) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 29 สิงหาคม 2538 สอนวิชา สอนสังคมฯ วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2563 รวมอายุงาน 25 ปี
77. มิสธนพร กิจสุทธิ (10152) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 12 ธันวาคม 2538 สอนวิชา สอนสังคมฯ วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2563 รวมอายุงาน 24 ปี
78. มิสสุขทิพย์ เหรียญเกษมสกุล (10182) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 12 กันยายน 2539 สอนวิชา ภาษาไทย วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2563 รวมอายุงาน 24 ปี
79. มิสจินตนา ชี้แจง (10326) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 27 ธันวาคม 2544 สอนวิชา ภาษาไทย วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2563 รวมอายุงาน 18 ปี
80. มิสเยาวลักษณ์ กุลดำรง (10396) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 10 มีนาคม 2549 สอนวิชา การงานอาชีพ ฯ วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2563 รวมอายุงาน 14 ปี

 

ปีการศึกษา 2563

81. มิส นฤมล น้อยอิ่ม วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ สอนคณิตศาสตร์ วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 38 ปี
82. มิส เยาวลักษณ์ สิงห์สุวรรณ วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ สอนสังคมศึกษา วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 38 ปี
83. มิส อุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 38 ปี
84. มิส ขวัญตา จริยสถิตกุล วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ สอนภาษาไทย วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 37 ปี
85 มิส ศิริลักษณ์ วิโรจนะ วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ สอนภาษาไทย วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 37 ปี
86. มิส สมพิศ จีนสุข 10087 วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้าระดับชั้น ม.1 วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 31 ปี
87. มาสเตอร์ วัลลภ นกพึ่งพุ่ม 10124 วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ สอนสุขศึกษาและพลศึกษา วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 36 ปี
88. มิส กุณฑลี ลิมปนุสสรณ์ 10142 วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ สอนสังคมศึกษา วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 31 ปี
89. มาสเตอร์ ศุภกร ศรีอยุธย์ 10168 วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้าระดับชั้น ม.5 วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 25 ปี
90. มิส ศรีนารถ ธรรมาชีพ 10173 วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ สอนภาษาต่างประเทศ วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 25 ปี
91. มิส ประณีต วงษ์เกษกรณ์ 10200 วิชาที่สอน/ตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้าแผนกปกครอง (มัธยมศึกษา) วัน/เดือน/ปี เกษียณ 30 เมษายน 2564 อายุงาน 24 ปี

 

ปีการศึกษา 2564

92.มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน (10050) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 3 กุมภาพันธ์ 2527 สอนวิชา/ตำแหน่งหน้าที่ เลขาฯ ผู้อำนวยการ วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2565 รวมอายุงาน 38 ปี 2 เดือน 28 วัน (38 ปี)
93.มิสวันเพ็ญ หอมจะบก (10065) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 11 พฤศจิกายน 2528 สอนวิชา/ตำแหน่งหน้าที่ สอนวิทยาศาสตร์/หัวหน้าระดับชั้น ป.2 วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2565 รวมอายุงาน 36 ปี 5 เดือน 20 วัน (36 ปี)
94.มาสเตอร์บัณดิษ คุณาบุตร (10066) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 8 กรกฏาคม 2529 สอนวิชา/ตำแหน่งหน้าที่ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2565 รวมอายุงาน 35 ปี 9 เดือน 23 วัน (36 ปี)
95.มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม (10069) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 24 กุมภาพันธ์ 2530 สอนวิชา/ตำแหน่งหน้าที่ สอนสุขศึกษาและพลศึกษา วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2565 รวมอายุงาน 35 ปี 2 เดือน 7 วัน (35ปี)
96.มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น (10118) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 22 กรกฎาคม 2535 สอนวิชา/ตำแหน่งหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2565 รวมอายุงาน 29 ปี 9 เดือน 9 วัน (30 ปี)
97.มาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี (10169) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 12 กันยายน 2539 สอนวิชา/ตำแหน่งหน้าที่ สอนวิทยาศาสตร์ วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2565 รวมอายุงาน 25 ปี 7 เดือน 19 วัน (26 ปี)
98.มิสศรินทิพย์ เง่อสวัสดิ์ (10170) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 12 กันยายน 2539 สอนวิชา/ตำแหน่งหน้าที่ สอนภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2565 รวมอายุงาน 25 ปี 7 เดือน 19 วัน (26 ปี)
99.มาสเตอร์เอกราช แก้วเขียว (10283) วัน/เดือน/ปี (บรรจุ) 26 พฤษภาคม 2543 สอนวิชา/ตำแหน่งหน้าที่ สอนดนตรี วัน/เดือน/ปี (เกษียณ) 30 เมษายน 2565 รวมอายุงาน 21 ปี 11 เดือน 5 วัน (22 ปี)

 

ปีการศึกษา 2565

100. มาสเตอร์ สาธิต วิโรจนะ (10059) หัวหน้างานนักกีฬาโครงการพิเศษ
101. มิสบุญสืบ แสงทอง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
102. มาสเตอร์ ณชพล สมณา ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
103. มิสจารุวรรณ หนูเทศ ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
104. มาสเตอร์ สันชัย สุขเสมา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
105. มาสเตอร์ สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
106. มาสเตอร์ สายัณต์ พลเชียงสา ครูผู้สอนวิชาศิลปะ และงานศิลป์
107. มิสสุทธิกานต์ อุปพงษ์ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
108.มาสเตอร์ บรรจง โสตถิวรนันท์ ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121