รางวัลครูผู้สอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

 

มิสศิริลักษณ์ วิโรจนะ

 

มิสจิราพร คุณาบุตร

 

 

มิสวีรวรรณ สุขสบาย

 

มิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร

 

 มาสเตอร์รังสรรค์ เกิดน้อย

 

มิสมรกต ณ ตะกั่วทุ่ง

 

 

มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121