2559

 

 

  2558

 

 

  2557

 

 

  2556

 

 

  2560

 

ACT PROFESSIONAL TEACHER

Click

Click

Click

Click

Click

รางวัลครูผู้สอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

มิสศิริลักษณ์ วิโรจนะ

 

มิสธนพร  กิจสุทธิ

 

มาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจ

 

มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

 

มาสเตอร์วสุรัตน์  สิริจำลองวงศ์

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121