ACT PROFESSIONAL TEACHER

 

รางวัลครูมืออาชีพโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 เมษายน 2562

 

 2556 - 2563

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

Ms.Raziel Felix-Aguelo

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์

มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ

มิสสุทธิรา ปลั่งแสงมาศ

มาสเตอร์ณัฏฐวุฒิ ทองคำ

มิสวีรวรรณ สุขสบาย

มิสพูนศรี ลิมปนะพฤกษ์

มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ

มิสฮานาน อีหมัน

Mr.Darrell Guinn

 

รางวัลครูมืออาชีพโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

 

รางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น

 Social Studies Genius

มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา

 

 

 

รางวัลการใช้สื่อการสอนดีเด่น

MY Favorite Hobby

มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

 

 

รางวัลการใช้สื่อการสอนดีเด่น

MY Favorite Hobby กีฬา STACK

มาสเตอร์วัลลภ  นกพึ่งพุ่ม

 

 

รางวัลครูต่างชาติผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

Raziel  Felix-Aguelo

 

 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา

มิสนงนุช เอกตระกูล

 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษา

มาสเตอร์อลงกรณ์ แสงโชติ

 

รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ด้านวิชาการ)

1. มิสนงนุช เอกตระกูล 2. มิสดวงฤดี อาจหอม 3. มิสศิริวิมล สอนสุภาพ  4. มิสปิ่นรักษ์  รุ่งเรือง  5. มิสณัฏฐารัชต์ สุลำนาจ

 

 

รางวัลกลุ่มสาระฯ ดีเด่น

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  2.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

รางวัลครูมืออาชีพโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 2 มีนาคม 2560

 

 

มิสศิริลักษณ์ วิโรจนะ

 

มิสธนพร  กิจสุทธิ

 

มาสเตอร์ธนพัต สุลำนาจ

 

มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

 

มาสเตอร์วสุรัตน์  สิริจำลองวงศ์

 

รางวัลครูมืออาชีพโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

มิสมณีรัตน์  ธรารักษ์สมบัติ

 

มิสสมพิศ จีนสุข

 

มิสพรนิภา  โพธิวุฒิ

 

มาสเตอร์สุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์

 

มาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ

 

 

มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ

 

รางวัลครูมืออาชีพโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

มิสปรารถนา เบ้าทองจันทร์

 

มิสรัชนี นันทะวรการ

 

มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ

 

มาสเตอร์ปิยชาติ นพคุณวิจัย

 

รางวัลครูมืออาชีพโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

มิสศิริลักษณ์ วิโรจนะ

 

มิสจิราพร คุณาบุตร

 

 

มิสวีรวรรณ สุขสบาย

 

มิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร

 

 มาสเตอร์รังสรรค์ เกิดน้อย

 

มิสมรกต ณ ตะกั่วทุ่ง

 

 

มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121