2559

 

 

  2558

 

 

  2557

 

 

  2556

 

 

  2560

 

ACT PROFESSIONAL TEACHER

Click

Click

Click

Click

Click

รางวัลครูมืออาชีพโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

รางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น Social Studies Genius

 

 

มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา

 

รางวัลการใช้สื่อการสอนดีเด่น  MY Favorite Hobby

 

 

มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

 

รางวัลการใช้สื่อการสอนดีเด่น  MY Favorite Hobby กีฬา STACK

 

 

มาสเตอร์วัลลภ  นกพึ่งพุ่ม

 

รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ด้านวิชาการ)

 

 

 

มิสนงนุช เอกตระกูล

 

มิสดวงฤดี อาจหอม

 

มิสศิริวิมล สอนสุภาพ

 

มิสปิ่นรักษ์  รุ่งเรือง

 

มิสณัฏฐารัชต์ สุลำนาจ

 

รางวัลครูต่างชาติผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

Raziel  Felix-Aguelo

 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษา

 

มิสนงนุช เอกตระกูล

 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษา

 

มาสเตอร์อลงกรณ์ แสงโชติ

 

รางวัลกลุ่มสาระฯ ดีเด่น

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121