รางวัลครูผู้สอนมืออาชีพโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ปีการศึกษา 2558

1. มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ

 

2. มิสมณีรัตน์  ธรารักษ์สมบัติ

 

3. มิสสมพิศ จีนสุข

 

4. มิสพรนิภา  โพธิวุฒิ

 

5. มาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ

 

6. มาสเตอร์สุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์

ปีการศึกษา 2557

1. มิสปรารถนา เบ้าทองจันทร์

    ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

2. มิสรัชนี นันทะวรการ

    ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

3. มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ

    ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

4. มาสเตอร์ปิยชาติ นพคุณวิจัย

    ช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2556

1. มิสศิริลักษณ์ วิโรจนะ

    ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

2. มิสจิราพร คุณาบุตร

    ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

3. มิสวีรวรรณ สุขสบาย

    ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

4. มิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร

    ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

5. มาสเตอร์รังสรรค์ เกิดน้อย

    ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

 

6. มิสมรกต ณ ตะกั่วทุ่ง

    ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

7. มาสเตอร์ วงษ์รักษา

    ช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลับสู่หน้าหลัก

http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121