รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2018

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

 

1. มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์  2. มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี  3. มิสฮานาน อิหมัน  4. มิสจิราพร คุณาบุตร  5. มาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์

 

TEACHER AWARD BY FOUNDATION

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

2555-2563

 

รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2016

 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559

 

1. มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น 2. มิสอัจฉรา จันหา  3. มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา 4. มิสนงนุช เอกตระกูล

 รางวัลชมเชย 1. มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์

 

 

 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2015 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 รางวัลดีเด่น 1. มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม 2. มิสรัชนี นันทะวรกาน รางวัลชมเชย 1.มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ 4. มิสอัจฉรา จันหา
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2014 / 2557 วันที่ 2 ตุลาคม 2557 รางวัลดีเด่น 1. มิสวีรวรรณ สุขสบาย รางวัลชมเชย 1.มิสปิยะฉัตร จันทร์สุวรรณ
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2013 วันที่ 3 ตุลาคม 2556 รางวัลดีเด่น 1. มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัมนานนท์
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2012 วันที่ 5 ตุลาคม 2555 รางวัลดีเด่น 1. มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ 2. มาสเตอร์สาธิต วิโรจนะ รางวัลชมเชย 1. มิสนงนุช เอกตระกูล 2. มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2011 วันที่ 15 มกราคม 2555 รางวัลดีเด่น 1. มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม 2. มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์
รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2010 วันที่ 5 ตุลาคม 2553 รางวัลดีเด่น 1. มาสเตอร์ สันติ ศรีเครือแก้ว
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2009 / 2552 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 รางวัลชมเชย 1. มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2008 / 2551 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 รางวัลดีเด่น 1. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ / รางวัลครูชำนาญการแม่พิมพ์ของแผ่นดินไทย มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2007 / 2550 วันที่ 4 ตุลาคม 2550 รางวัลดีเด่น 1. มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2005 / 2548 รางวัลดีเด่น 1. มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2004 รางวัลดีเด่น 1. มาสเตอร์สุรสิทธิ์ จันทร์โสภาพิศ
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2003 รางวัลดีเด่น 1. มิสจิราพร คุณาบุตร
 รางวัลครูดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2002 / 2545 รางวัลดีเด่น 1. มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ 2. มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม
http://www.act.ac.th โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0-2807-9555-63 โทรสาร.0-2421-8121