แผนการเรียน
Digital Science

      เป็นแผนการเรียนที่พัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะสำคัญ ของโลกอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล (Data science) สกุลเงินดิจิทัล (Digital currency) และธุรกิจดิจิทัล (Digital business)

      จัดการเรียนการสอนร่วมกันโดยคุณครูและอาจารย์พิเศษผู้ เชี่ยวชาญใน สาขาต่าง ๆ เช่น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การทำเหมืองข้อมูล เป็นต้น       นอกจากนี้ แผนการเรียนวิทยาการดิจิทัลได้ปรับรูปแบบ การเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้ แนวความคิด Multichannel Education ซึ่งผสมผสาน การเรียนรู้ในรูปแบบ on-site และ online เข้าด้วยกัน

      เป็นการขยายขีดจำกัดแห่งการเรียนรู้ของ ผู้เรียน และจัดการเรียนรู้แบบ On your design ที่นักเรียนและครูผู้สอนจะมีบทบาทร่วมกันในการออกแบบตาราง เรียน และคาบเรียนตามความเหมาะสม ของสถานการณ์ และธรรมชาติของรายวิชาทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา นักเรียนให้ครบทุกมิติ แผนการเรียนวิทยาการดิจิทัลได้ออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน อาทิ กิจกรรมพบปะผู้เชี่ยวชาญตัวจริง กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานประกอบการ หรือห้องปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้อง กับวิทยาการดิจิทัล และต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในสาขาที่สนใจ