หน้าหลัก

ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์

การปฏิบัติตนที่เหมาะสม

หน้าที่และบทบาทของพระสงฆ์

พิธีอุปสมบท

กฏของพระสงฆ์

พระสงฆ์ในไทย

พระสังฆราช

ผู้จัดทำ

บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์

บทบาทของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือประชาชน
หน้าที่ของพระสงฆ์ตามธรรมวินัย
หน้าที่ของพระสงฆ์ในการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา

* * * * * * * * * * จัดทำโดย นักเรียนชั้น ม.4/3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี * * * * * * * * * *