จุดประสงค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 5












กลับหน้าเว็บโรงเรียน


เว็บเมล์

เว็บลิงค์

สมุดเยี่ยมชม

ส่งการ์ดอวยพร

 


คำอธิบายรายวิชา

  รหัสวิชา ค22101                                                               รายวิชาคณิตศาสตร์ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                          จำนวน 160 ชั่วโมง/ป

ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ จำนวนนับที่ มากกว่า 1,000,000 การบอกจำนวน การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจำนวนชื่อหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเขียน ในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การใช้เครื่องหมาย แสดงการเปรียบเทียบ การเรียงลำดับจำนวนการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวน และโจทย์ปัญหา การบวก การลบจำนวนที่มีหลายหลัก การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก การคูณ จำนวนที่มากกว่าสองหลักการหารที่ตัวหารไม่เกินสี่หลัก การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหาเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และตัวส่วนไม่เท่ากัน การใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ การบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และตัวส่วน ไม่เท่ากัน การใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ การบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และตัวส่วนไม่เท่ากัน (ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของ ตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง) ทศนิยม ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่ง สองตำแหน่ง การเปรียบเทียบ ทศนิยม การบวก การลบ ทศนิยมสองตำแหน่ง การคูณทศนิยมสองตำแหน่งกับจำนวนเต็ม การหาพื้นที่ การหาพื้นที่จาก การนับตาราง การหาพื้นที่โดยการประมาณจากการนับตาราง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดย การใช้สูตร การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตร โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ การตวง (ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ เซนติเมตร ลิตร มิลลิลิตร) การหาปริมาตร หรือความจุ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต ส่วนของระนาบ จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง และรังสี มุม รูป สี่เหลี่ยมมุมฉาก เส้นทแยงมุม เส้นขนาน ส่วนประกอบของรูปวงกลม และสมบัติพื้นฐานของรูปวงกลม รูปที่มีแกนสมมาตร การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ แบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน แบบรูปของรูปเรขาคณิต และแบบรูปอื่น ๆ การบอกความสัมพันธ์หรือการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดง ความสัมพันธ์ของ สถานการณ์หรือปัญหา สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น การอ่านแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตารางการเก็บรวบรวม ข้อมูลและการเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะ ที่ต้องการวัด การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาการให้ เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเหตุคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้

   รหัสวิชา ค 22101                                                   วิชาคณิตศาสตร์ 5  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                         จำนวนเวลา 160 ชั่วโมง/ปี

ภาคเรียนที่ 1

จำนวน
ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2

จำนวน
ชั่วโมง

หน่วยที่ 1 จำนวนที่มากกว่า 1,000,000

1.1 การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่มากกว่า 1,000,000

1.2 ค่าประจำหนัก

1.3 การกระจาย

1.4 การเรียงลำดับจำนวน

1.5 การประมาณ

หน่วยที่ 2 การบวก การลบ การคูณการหาร

2.1 การบวก การลบ

2.2 สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวก

2.3 การบวก ลบระคน

2.4 การคูณ การหาร

2.5 สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณ สมบัติการแจกแจง

2.6 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก

2.7 การหารที่มีจำนวนหลายหลัก

2.8 การบวก ลบ คูณ หารระคน

2.9 โจทย์ปัญหา

หน่วยที่ 3 มุม

3.1 การเรียกชื่อมุม

3.2 การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

3.3 ชนิดของมุม

3.4 การวัดขนาดของมุม

3.5 การสร้างมุมโดยใช้       
    ไม้โพรแทรกเตอร์

หน่วยที่ 4 เส้นขนาน

4.1 ทบทวนเส้นขนาน

4.2 สัญลักษณ์แทนการขนาน

4.3 วิธีสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก

หน่วยที่ 5 แผนภูมิ

5.1 ทบทวนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมแท่ง

5.2 การเขียนแผนภูมภาพและแผนภูมิแท่ง

5.3 แผนภูมิที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

5.4 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

หน่วยที่ 6 เศษส่วน

6.1 ความหมายของเศษส่วน

6.2 เศษส่วนที่เท่ากัน (ของสิ่งของหนึ่งสิ่ง)

6.3 เศษส่วนที่เท่ากัน (ของสิ่งของหนึ่งกลุ่ม)

6.4 เศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

6.5 การเปรียบเทียบเศษส่วน

6.6 เศษส่วนอย่างต่ำ

6.7 การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

6.8 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

6.9 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ

6.10 เศษเกินและจำนวนคละ

หน่วยที่ 7 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

7.1 การบวก ลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

7.2 การบวก ลบ เศษส่วนที่ตัวส่วนไม่กัน

7.3 การสลับที่ของการบวกการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก

7.4 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ เศษส่วน

7.5 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

7.6 เศษส่วนของเศษส่วน

7.7 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน

7.8 โจทย์ปัญหา หาร คูณ การหารเศษส่วน

7.9 โจทย์บวกลบคูณหารระคน (เศษส่วน)

7.10 เศษส่วนของเศษส่วน

หน่วยที่ 8 ทศนิยม

8.1 ทบทวนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

8.2 ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก

8.3 การกระจายของทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง

8.4 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

8.5 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

8.6 ทศนิยมและเศษส่วน

8.7 โจทย์ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่างๆที่อยู่ในรูปทศนิยม

หน่วยที่ 9 การบวก ลบ และคูณทศนิยม

9.1 การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง

9.2 การบวกทศนิยมที่มีการทด

9.3 สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก

9.4 โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม

9.5 การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

9.6 การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

9.7 โจทย์ปัญหาการลบทศนิยม

9.8 โจทย์ปัญหาระคน

9.9 การคูณระหว่างทศนิยมที่ไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับที่มีหลักเดียว

9.10 การหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับที่มีหลักเดียวโดยวิธีลัด

9.11 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

หน่วยที่ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์

10.1 แบบรูปจำนวน

5

 

 







 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 




 

5

 

 

 


7

 

 

 

 

 




10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10

 

 

 

 

 

 

 

 













13






















15































2

หน่วยที่ 11 บทประยุกต์

11.1 การคูณและการหาร

11.2 การคูณและการหารเศษส่วน

11.3 โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

11.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร (เทียบบัญญัติไตรยางศ์)

11.5 ทบทวนร้อยละกับเศษส่วน

11.6 การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 100 ให้อยู่ในรูปร้อยละ

11.7 ร้อยละกับทศนิยม

11.8 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งให้อยู่ในรูปร้อยละ

11.9 ทบทวนร้อยละของจำนวนนับ

11.10 โจทย์ปัญหาร้อยละ

11.11 การลดราคา

11.12 กำไรขาดทุน

11.13 การหาราคาทุน

11.14 การหาร้อยละ

หน่วยที่ 12 รูปสี่เหลี่ยม

12.1 ทบทวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

12.2 ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

12.3 แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม

12.4 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

12.5 ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยม

12.6 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

12.7 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

หน่วยที่ 13 รูปสามเหลี่ยม

13.1 ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

13.2 ชนิดของรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะของด้าน

13.3 ชนิดของรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะของมุม

13.4 รูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปสมมาตร

13.5 ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

13.6 ฐานมุมที่ฐานมุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม

13.7 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม

13.8 การสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยกำหนดขนาดของด้าน และขนาดของมุม

13.9 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

13.10 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร

13.11 โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

หน่วยที่ 14 วงกลม

14.1 ส่วนต่าง ๆ ของรูปวงกลม

14.2 การสร้างรูปวงกลม

14.3 การตัดและการสัมผัสกันของรูปวงกลม

14.4 คอร์ดร่วม

14.5 จุดสัมผัส

14.6 การสร้างรูปวงกลมตัดกัน

14.7 การสร้างรูปวงกลมสัมผัสกัน

14.8 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปวงกลม

หน่วยที่ 15 รูปทรงและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

15.1 ชนิดของรูปทรง

15.2 ทรงกลม ทรงกระบอกและกรวย

15.3 ปริซึม

15.4 พีระมิด

15.5 ปริมาตร

15.6 การหาปริมาตร

15.7 การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร

15.8 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

15.9 การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

15.10 การหาความจุของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

15.11 การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตร

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 




17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 





16