MAIN MENU
Assumption College Thonburi Address :
English Version
Assumption College Thonburi 92 Assumption Road. Kwang Bangphai. Khet Bangkae. Bangkok. 10160 Thailand. Tel.(0)-2807-9555-63 Fax.(0)-2421-8121
Thai Version
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์.(0)-2807-9555-63 โทรสาร.(0)-2421-8121
SWIS Login

ควรเปิดด้วย Browser
Google Chrome


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้ผ่านการติดตามประเมิน
การดำรงรักษาสภาพ
สถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน
จากกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี ๒๕๕๕


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา รอบ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับป้ายทองการรับรอง
ตามโครงการ
"ความปลอดภัยด้านอาหาร"
(Food Safety)
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ปีการศึกษา 2551
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเหรียญทองแดง

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับรางวัลมีพัฒนาการ
ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2550 - 2551

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับรางวัลมีพัฒนาการ
ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2550 - 2551

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๔๓

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น
ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษจากสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้รับรางวัลชมเชย
ประเภทวารสารสถาบัน
การศึกษาระดับโรงเรียน
จากสำนักงานคณะกรรม
การส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ
Travel Information
เว็บไซต์น่าสนใจ
Assumption College Thonburi Assumption Road, Kwang Bangphai, Khet Bangkae Bangkok 10160 Thailand Tel.(0)-2807-9555-63 Fax.(0)-2421-8121