ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์งานลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
นโยบายคณะลูกเสือแห่งชาติ      

ข้อ 1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยลูกเสือ เร่งรัดการตรา พ.ร.บ. ลูกเสือ ปรับปรุงข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ ลูกเสือกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ

ข้อ 2. ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการลูกเสือ โครงสร้างและการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือเพื่อยกระดับมาตรฐานลูกเสือให้สูงขึ้น

ข้อ 3. เร่งรัดพัฒนาการฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภททุกระดับ ให้มีปริมาณและ
คุณภาพโดยคำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสม

ข้อ 4. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตลอดจนการผลิตคู่มือ สื่อการเรียนต่างๆ

ข้อ 5. เร่งรัดและสำรวจตรวจสอบ จัดทำทะเบียนสถิติ สำมะโนประชากรลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองลูกเสือ
ทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนทรัพย์สิน ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ิให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์แก่การวางแผนพัฒนากิจการลูกเสือระยะยาวทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด
และระดับอำเภอ

ข้อ 6. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การดำเนินงานด้านการบริหารงานลูกเสือด้านวิชาการ ด้านการฝึก
อบรม และด้านกิจการลูกเสือ เพื่อปรับปรุงให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้า

ข้อ 7. ส่งเสริมความสำพันธ์และความเข้าใจอันดีกับลูกเสือนานาชาติ โดยส่งลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือไปเยือน
และร่วมชุมนุมลูกเสือของประเทศเพื่อนบ้านประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศในเขตเอเชีย-แปซิฟิกและร่วมกิจกรรม
ลูกเสือตามโอกาสกับจัดให้ผู้บัญชาลูกเสือได้มีโอกาสไปรับการฝึกอบรมในต่างประเทศเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในวิชา
ลูกเสือด้วย

ข้อ 8. ส่งเสริมให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ทุกประเภททุกระดับ รักษาวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย ร่วมกัน
สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่การลูกเสือในแนวทางของความสุจริต ความจงรักษ์ ภักดี ความเสียสละ ความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย และความเป็นผู้มัธยัสถ์ ตลอดจนการได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ

ข้อ 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้รู้จักการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตลอดจนการบริการ
ชุมชนในทุกด้าน ตามความสามารถและโอกาสอันควร
ข้อ 10. ส่งเสริมงานตามประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือตลอดจนการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานจัดหาทุนเพื่อพัฒนา กิจการลูกเสือ และความร่วมมือระหว่างองค์การต่างๆทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนให้เกิดการประสานสัมพันธ์ในการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 11. ทำนุบำรุง และพัฒนาค่ายลูกเสือ ให้อยู่ในสภาพของค่ายอเนกประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการลูกเสือ
หรือสาธารณประโยชน์อื่นๆ

ข้อ 12. ส่งเสริมให้มีการชุมนุมลูกเสือระดับจังหวัด ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และจัดให้มีการ ชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 4 ปี ต่อครั้ง

ข้อ 13. ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองลูกเสือนอกระบบโรงเรียน ให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและดำเนินกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 14. ส่งเสริมสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ แก่ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตลอดจนการยกย่องประกาศ
เกียรติคุณการบำเหน็จความดี ความชอบเพื่อเป็นการบำรุงขวัญ และกำลังใจที่จะปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
ข้อ 15. ส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านให้เจริญก้าวหน้าทั้งปริมาณและคุณภาพให้มีความสำนึกในหน้าที่สิทธิและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ
Create By Miss. Pornpun Tharadan
Copyright 2007 ? A.C.T. All rights reserved