: : : ห้องเรียนสีเขียว โดย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี : : :
...
ความเป็นมา
1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
สาระสำคัญ ความภาคภูมิใจ
หลักการและเหตุผล    
 
หน้าแรก
โครงการห้องเรียนสีเขียว
กิจกรรม 5 กิจกรรม
แผนที่โรงเรียน
พิธีมอบห้องเรียนสีเขียว
ผลงานนักเรียน
ถามตอบปัญหาไฟฟ้า
สมุดเยี่ยมชม
 
...
 
:: เดลินิวส์
::
ไทยรัฐ
:: ข่าวสด
::
กรุงเทพธุรกิจ
::
ฐานเศรษฐกิจ
::
อ.ส.ม.ท
::
ผู้จัดการ
::
มติชน
::
สยามธุรกิจ
::
แนวหน้า
::
ประชาชาติธุรกิจ
::
คม ชัด ลึก
:: ช่อง 3
::
ช่อง 5
::
ช่อง 7
:: ช่อง 9
::
ช่อง 11
:: ITV
::
UBC
 


ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534 อนุมัติโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
กฟผ. ได้ดำเนินโครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า โดยให้ประชาชนมีการใช้และผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วยการจัดทำโครงการห้องเรียนสีเขียว ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่เยาวชนในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา

::: Top :::วัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีเขียว
1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนของชาติ
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทางความคิดด้วยตนเอง และการทำงานเป็นหมู่ขณะ

::: Top :::

สาระสำคัญ
กฟผ. ได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวจำนวน 350 ห้อง ในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ กล่าวคือ ปี 2541 ได้ดำเนินการในโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 100 ห้อง ปี 2542 ได้ดำเนินการในระดับมัธยม จำนวน 100 ห้อง และในปี 2543-2544 ได้ดำเนินการทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 150 ห้อง
ในห้องเรียนสีเขียว กฟผ. ได้ผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้เข้าใจถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานต่างๆ รวมทั้งให้รู้จักการใช้อย่างรู้คุณค่า อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดมือหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอน้ำ พลังน้ำ และพลังแสงอาทิตย์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์พร้อม CD-ROM บรรจุโปรแกรมมัลติมีเดียชุดส่งเสริมกิจกรรมประหยัดไฟฟ้า อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถทำงานได้จริงด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจึงสามารถทดลองปฏิบัติเองได้และเห็นผลการปฏิบัติด้วยตนเอง

::: Top :::ความภาคภูมิใจ
โครงการห้องเรียนสีเขียวได้รับรางวัลที่2 ประเภท Learning for the future ในการประกวดชิงรางวัลระดับโลก Energy Globe Award 2001 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ณ เมือง Linz ประเทศออสเตรีย นับเป็นความภาคภูมิใจที่องค์กรระดับโลก ยอมรับวิธีการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยในโครงการห้องเรียนสีเขียวนี้

::: Top :::หลักการและเหตุผล

1. โครงการห้องเรียนสีเขียว จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความสนุกสนานเพื่อให้เกิดทัศนคติในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและนำไปปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย
2. ในห้องเรียนสีเขียว กฟผ. จะสนับสนุนอุปกรณ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติและตระหนักถึงความจำเป็นในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก ชนิดที่ใช้พลังน้ำ พลังไอน้ำ พลังแสงอาทิตย์ แผงเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงเปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และแบบธรรมดา ตู้ไฟแสดงผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง รวมทั้งคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย จำนวน 3 ชุด พร้อมโปรแกรมชุดกิจกรรมการประหยัดไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งและตกแต่งห้องเรียนสีเขียว จำนวน 55,000 บาท และงบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์อีกปีละ 7,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 550,000 บาทต่อห้อง

::: Top :::

 

Your are visit no.
Web design by Mr.Anon Phaknonkul
Web Programming by Mr.Phadungsak Sangsawong
Copyright 2002© A.C.T. All rights reserved.
Assumption College Thonburi
Bangphai Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Tel.(02)-807-9555-63 Fax.421-8119

Click For Add Favorite :: Print Page :: Set Homepage
This site best view by 800x600, Best Experience with IE 5.0 Thai.